Gedragscode

Het bestuur van Koninklijke harmonie Concordia van 1839 (KHC) vindt het belangrijk om een veilige omgeving te bieden aan haar leden en jeugdleden. Daarom hanteert KHC een actief preventie- en veiligheidsbeleid en een gedragscode. 

Met name voor kinderen en jeugdigen is een open en veilige omgeving van belang en willen we (seksueel) grensoverschrijdend gedrag voorkomen. In deze gedragscode leggen we vast wat we belangrijk vinden in onze omgang met elkaar en met jeugdleden. We gaan er van uit dat ieder lid zich hiernaar zal gedragen.

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele duiding met als doel of gevolg dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast. In het bijzonder wanneer een bedreigende, kwetsende, vijandige, beledigende of vernederende omgeving wordt gecreëerd. 

Bij overtreding van de gedragscode kan ontheffing volgen van de taken van een commissie en zelfs, afhankelijk van de ernst van de overtreding, het lidmaatschap van de vereniging worden ontbonden. Wanneer het bestuur oordeelt dat gedragingen vallen onder het wetboek van strafrecht wordt aangifte gedaan bij de politie.

Algemene gedragsregels  

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en ik discrimineer niet. Binnen onze vereniging telt iedereen op de zelfde manier mee.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die een ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele manier misbruik van mijn machtspositie.
 6. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet aan tegen zijn of haar wil.
 7. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 8. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 9. Als iemand mij hindert of lastig valt vraag ik hem of haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt vraag ik een ander om hulp. 
 10. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

In de omgang met jeugdleden zijn de regels extra aangescherpt en daarbij geldt dat een ieder die omgang heeft met jeugdleden:

 1. zorgt voor een omgeving en sfeer waar kind en jeugdige zich veilig en gerespecteerd kunnen voelen.
 2. niet onnodig doordringt in het privéleven van kind en jeugdige.
 3. Zich onthoudt van elke vorm van seksuele toenadering en misbruik van kind en jeugdige.
 4. in alle situaties terughoudend en respectvol omgaat met kind en jeugdige en ervoor zorgt dat de waardigheid van kind en jeugdige niet wordt aangetast.
 5. kind en jeugdige nooit zodanig zal aanraken dat dit als seksueel of erotisch getint kan worden aangemerkt.
 6. beschermt kind en jeugdige tegen elke vorm van ongelijkwaardige behandeling, pesten en seksueel misbruik.
 7. ziet er op toe dat de gedragscode door iedereen wordt nageleefd.
 8. krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 9. meldt gedrag dat niet in overeenstemming is met de gedragscode bij de aangewezen contactpersoon vanuit het bestuur.
 10. zorgt bij jeugdigen tot 18 jaar voor een drugs-, alcohol- en rookvrije omgeving en gebruikt tijdens bijeenkomsten van jeugdigen tot 18 jaar ook zelf geen drugs, alcohol en tabak.
 11. handelt in de geest van de gedragscode in het geval dat de gedragscode niet voorziet of bij twijfel over toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen.